Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


Upozornění:

Většina zboží nacházející se na internetovém obchodě ESHOP.LDGUNS.CZ patří dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám. Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky. V případě podání falešné informace o způsobilosti k držení zbraní a střeliva budeme soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.


Obchodní podmínky firmy Luboš Došek od 2. 1. 2023


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchod.ldguns.cz, jehož provozovatelem je Luboš Došek. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.


Provozovatel obchodu : Luboš Došek

Kamenná prodejna - provozovna:

1.patro obchodní dům nad ROSSMANNEM
Luboš Došek LDguns
nám.Karla IV 200
276 01 Mělník

Telefonní kontakt : TEL: 315626515          MOBIL: 603487578

Email: obchod@LDGUNS.cz  IČO: 68576439  DIČ:CZ6307192331

Bankovní spojení: číslo účtu: 2205530784/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank a.s.

Otevírací doba: pondělí-čtvrtek: 09.00 - 17.00, sobota: 09.00 - 11.00, pátek: 09.00 - 16.00


·         1. Všeobecná ustanovení 

·         2. Předmět smlouvy 

·         3. Místo plnění 

·         4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

·         5. Cena a placení - EET - zrušeno

·         6. Dodací lhůta 

·         7. Dopravní podmínky 

·         8. Odstoupení od smlouvy 

·         9. Záruka, servis 

·         10. Další ustanovení 

·         11. Závěrečná ustanovení 

·         12. Prohlášení 

·         13. Prodej s omezením

.         14. Řešení sporů

.         15. Reklamační řád

.         16. Ochrana soukromí - osobních údajů 

.         17. Informace a poradenství

.         18.  Stížnosti

.         19. Elektroodpad

.         20.  Písemná komunikace

.         21. Závěrečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém a „kamenném“ obchodě Luboš Došek - obchod.ldguns,cz  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Luboš Došek - obchod.ldguns,cz  (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.obchod.ldguns.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě obchod.ldguns.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, dále jsou odeslány zákazníkovi v PDF souboru elektronickou poštou při potvrzení objednávky, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.


3. Místo plnění

Místem plnění je prodejna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu- prodejny předložit doklad o úplném zaplacení zboží nebo zboží zaplatit v hotovosti. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.


5. Cena a placení


Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen uvedených v u "kamenném" obchodu Luboš Došek LDGUNS a mohou být odlišné od cen za které si zboží nakoupíte při osobní návštěvě prodejny Luboš Došek LDGUNS. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Ceny uvedené v ceníku platí při platbě v hotovosti při odběru v kamenné prodejně Luboš Došek LDGUNS, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


Platba v hotovosti / platební kartou - na pokladně v provozovně prodávajícího na adrese nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník

Jestliže jste při své objednávce zvolili osobní odběr a platbu na prodejně, bude účtenka EET vytištěna na daňovém dokladu, který dostáváte zároveň se zbožím.

 • Platba dobírkou

V případě dobírky eviduje Luboš Došek LDguns  tržbu před jejím samotným přijetím. Proto když dostanete svou objednanou zásilku, bude uvnitř daňový doklad účtenkou.

 • Platba převodem na účet


Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 2205530784/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím....

Vysvětlivky k cenám: MC = doporučená maloobchodní cena včetně DPH.


6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.


7. Dopravní podmínky

Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé ČR smluvní přepravce Česká pošta. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel./ fax: 315 626515). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura - daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.

Z ekonomických důvodů je minimální hodnota objednávky doporučena 500,- Kč. V případě osobního odběru, není minimální výše objednávky stanovena. Poštovné v případě objednávky do 500,- Kč činí 169,- Kč včetně DPH. Na výběr máte z těchto možností dopravy:

Poštovné zdarma - Pokud Váš nákup přesáhne částku 3050,-Kč máte poštovné zdarma.

Poplatek za hmotnostně nadměrný balík - balík o hmotnosti nad 15kg je zpoplatněn částkou 120,- Kč včetně DPH

Česká Pošta - Zboží zasíláme jako obchodní balík do ruky a je účtováno poštovné ve výši 155,- Kč včetně DPH. Česká pošta doručuje zásilku zákazníkovi domů. Pokud není zákazník zastižen, tak ponechá ve schránce písemné oznámení o uložení zásilky na místní poště, kde je zásilka uložena po dobu 7 pracovních dnů.

Osobní odběr - na prodejně - ZDARMA


8. Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší kamenné prodejně.

Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 315 626 515) nebo na emailu: obchod@ldguns.cz.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Luboš Došek-LDguns nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník, email: obchod@ldguns.cz) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. VZOR formuláře pro odstoupení od smlouvy viz níže

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Vrácené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Obal není nutný
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má LDguns právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít LDguns s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím Shop.LDGUNS.CZ (vyberte položku Kontaktujte nás - „Reklamace”).
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře (viz níže)- odstoupení od smlouvy  a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu včetně Vašeho bankovní účtu.

O rozhodnutí využití této možnosti informujte pracovníky e-shopu telefonicky nebo e-mailem a zboží zasílejte na uvedenou adresu nebo máte možnost zboží vrátit osobně na prodejně.

 K výrobku přiložte průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií faktury a číslem bankovního účtu. 

Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu prodejny: Luboš Došek LDGUNS Nám.Karla IV 200 276 01 Mělník.


 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 8 od smluv :

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14ti dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání


Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy.


                                                    Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Kupující:
Jméno a příjmení ....................................
Adresa ..............................................
Telefon a email .....................................

Prodávající:
Luboš Došek LDguns, nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník, IČ: 68576439, TEL:315626515 e-mail: obchod@ldguns.cz

Vážení,
dne ........... jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.shop.ldguns.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury)..................
Toto zboží jsem převzal(a) dne ...................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku,
rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.,
 občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)
* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)
druh zboží .................................................................
značka zboží ...............................................................
SN zboží .......................................
Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve  výši ........ Kč,
ve prospěch mého bankovního účtu č. ......................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Místo..................., dne .................

..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:  Kopie kupního dokladu


9. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Podrobnější informace najdete v reklamačním řádu.


10. Další ustanovení

Kupující bere na vědomí, že mu může být zasílán e-mailový zpravodaj na e-mailovou adresu uvedenou v registraci, nebo v rychlé registraci(objednávce). Zasílání tohoto zpravodaje je nepravidelné. Zasílání zpravodaje je možné zrušit dvěma způsoby, přímo v e-shopu, kde je zahrnutý odkaz pro odhlášení, nebo po přihlášení z zákaznickému účtu v sekci nastavení.


11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.


12. Prohlášení

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou Luboš Došek LDGUNS bez souhlasu vlastníků těchto dat.


13. Prodeje s omezením

Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18-ti let.

Jedná se o následující skupiny zboží:

- zbraně kategorie D + C-1 (plynovky, flobertky, vzduchovky, Airsoft zbraně…)

- munice kategorie D (nábojky do plynových zbraní, diabolky, airsoft) o pyrotechnické prostředky (efektové rakety do plynovek) atp.)

- sebeobranné prostředky (paralyzery, sebeobranné spreje, obušky, praky..)

- luky, kuše, nože včetně příslušenství

Bez splnění výše uvedených podmínek nemůže být objednávka obsahující kterýkoliv z výše uvedených typů zboží vyřízena a bude stornována. Na základě dohody s námi lze případně takovou objednávku vyřídit bez sporných položek.


14. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce  www.vasestiznosti.cz  

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


V Mělníku dne: 2. 1. 2023


 

15. Reklamační řád 

1. Úvod 

2. Převzetí zásilky 

3. Záruční podmínky 

4. Záruční list 

5. Práva a povinnosti z vadného plnění 

6. Vyřízení reklamace 

7. Závěrečné ustanovení


1. Úvod

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky.

Prodávající je Luboš Došek LDguns provozovna nám.Karla IV 200,276 01 Mělník, IČO 68576439, DIČ CZ6307192331.

Otevírací doba: pondělí-čtvrtek: 09.00 - 17.00, sobota: 09.00 - 11.00, pátek: 09.00 - 16.00

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupující, který může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.


2. Převzetí zásilky

- zboží dodáno přepravcem - kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@ldguns.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 

·         Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla. 

·         Vada vznikla nevhodným používáním zboží. 

·         Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. 

·         Vada vznikla neodbornou instalací, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. 

·         Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce. 

·         Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 

·         Zboží bylo poškozeno živly.

·         Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.

·         Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem)


Přeprava a dodání zboží

a.                   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b.                  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

c.                   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d.                  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

e.                   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4. Záruční list

U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka). Záruční list pokud nebude potvrzen naší prodejnou pošlete poštou do 14 dnů od převzetí zboží, spolu s kopií dokladu o nákupu a svou zpáteční adresou. Potvrzený záruční list Vám obratem vrátíme.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

5.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho libovolné provozovny, případně v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití


Další práva a povinnosti smluvních stran

a.                   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b.                  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

c.                   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@ldguns.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

d.                  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

e.                   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo : 

·         jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

·         jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

·         jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

·         jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace)

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruka neprodlužuje. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravny spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemně) a prodávající sjedná okamžitou nápravu.


6. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího -

 Luboš Došek LDGUNS nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník.

Otevírací doba: pondělí-čtvrtek: 09.00 - 17.00, sobota: 09.00 - 11.00, pátek: 09.00 - 16.00

Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. K reklamovanému výrobku přiloží popis závady, jaký způsob vyřízení požaduje, kopii faktury a záruční list (viz bod 4.). Zboží bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. V případě reklamace zboží nad 15 kg lze objednat svoz přepravní firmou na náklady prodejce. Kupující zašle kopii nákupního dokladu, uvede popis vady výrobku, adresu a termín svozu na email obchod@ldguns.cz

Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace zašlou výrobek zpět kupujícímu nebo ho vyzvou k převzetí opraveného zboží. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy formou SMS nebo e-mailem. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou!


7. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 2. 1. 2023. 


 


16. Ochrana soukromí, ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

a.                   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b.                  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c.                   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

d.                  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

e.                   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f.                    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g.                   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h.                   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


                                                  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


                                                 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

i.                  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


a.                   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

b.                  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 1. Správcem osobních údajů je Luboš Došek, Brozánky 12, 276 01 Mělník – provozovna : nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník zapsaný u Obecního živnostenský úřadu - samostatný odbor MÚ Mělník, č.j.:523Živ/11/Sle/6908/5, identifikační číslo 68576439 (dále jen správce). Kontaktní e-mail obchod@ldguns.cz.

  Správce nejmenoval pověřence pro zpracování a ochranu osobních údajů.

 2. Osobním údajem se rozumí informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat přímo či nepřímo konkrétní fyzickou osobu.

 3. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonický a e-mailový kontakt, identifikační čísla, daňová identifikační čísla a historie objednávek .

 4. Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme zpracovat z těchto důvodů:

 •  a) Plnění smlouvy mezi vámi a námi podle GDPR čl. 6 odst. 1 písmene b)

 •  b) Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů například dotaz na spokojenost s nakoupeným zbožím či jednání o smlouvě na základě dotazu

 •  c) Zpracování nezbytné pro dodržení našich zákonných povinností

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Realizace objednávky, práv a povinností plynoucích ze smlouvy mezi vámi a námi. Bez zpracování osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit. (4a)

 • Komunikace a realizace opatření před nebo po uzavření smlouvy na vaši žádost např. dotazy nebo informace z formulářů na webu, týkající se zboží, způsobu realizace objednávky, reklamací, výměny či odstoupení od smlouvy nebo náš dotaz na spokojenost se zaslaným zbožím (4b)

 • Základní analytické účely (4b)

 • Předkládání dokladů v rámci výkonu zákonných povinností a práv (4c)

 1. Pokud máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich stránkách. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, jakmile začnete stránky používat. Cookies zpracováváme pro účely zajištění lepšího provozu a analytické účely. Jestliže se sledováním cookies nesouhlasíte, jednoduše je vypněte přímo ve vašem prohlížeči.

 2. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálními rozhodování ve smyslu GDPR čl. 22

 3. Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat správce Luboš Došek a zaměstnanci přepravců (IČO 25642642, IČO 47114983 ), poskytovatelé hostingu (IČO 49522914 a IČO 68565046),.

 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 5. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu, tedy po dobu nutnou k výkonu práv a povinností a uplatnění nároků vyplývající za smluvního vztahu mezi vámi a správcem, nebo po dobu pro kterou existují zákonné důvody. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

 6. Vámi poskytnuté osobní údaje z poptávkových, kontaktních nebo dotazovacích formulářů budou zpracovány po dobu jednání o smlouvě, maximálně však 1 rok.

 7. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 8. Subjekty poskytující osobní údaje mají níže uvedená práva popsaná v uvedených v čl. GDPR:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu, doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů www.uoou.cz..

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit a-nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese obchod@ldguns.cz

 

Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018


17. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

18.Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v prodejně prodávajícího nebo použít linku na tel. +420 315 626 515 či e-mailovou adresu: obchod@ldguns.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.


19.Elektroodpad

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na prodejně prodávajícího.


20.Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem může probíhat i prostřednictvím datové schránky.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


21. Závěrečná ustanovení

a. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


c.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


d. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


e. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník, adresa elektronické pošty obchod@ldguns.cz , telefon 315626515.Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2. ledna  2023. 


Copyright © 2024 Luboš Došek LDguns. Powered by Zen Cart
LDcomputer