Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů


Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.


Zpracování osobních údajů dětí


Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.


 1. Správcem osobních údajů je Luboš Došek, Brozánky 12, 276 01 Mělník – provozovna : nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník zapsaný u Obecního živnostenský úřadu - samostatný odbor MÚ Mělník, č.j.:523Živ/11/Sle/6908/5, identifikační číslo 68576439 (dále jen správce). Kontaktní e-mail obchod@ldguns.cz.

  Správce nejmenoval pověřence pro zpracování a ochranu osobních údajů.

 2. Osobním údajem se rozumí informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat přímo či nepřímo konkrétní fyzickou osobu.

 3. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonický a e-mailový kontakt, identifikační čísla, daňová identifikační čísla a historie objednávek .

 4. Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme zpracovat z těchto důvodů:


 •  a) Plnění smlouvy mezi vámi a námi podle GDPR čl. 6 odst. 1 písmene b)

 •  b) Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů například dotaz na spokojenost s nakoupeným zbožím či jednání o smlouvě na základě dotazu

 •  c) Zpracování nezbytné pro dodržení našich zákonných povinností

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Realizace objednávky, práv a povinností plynoucích ze smlouvy mezi vámi a námi. Bez zpracování osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit. (4a)

 • Komunikace a realizace opatření před nebo po uzavření smlouvy na vaši žádost např. dotazy nebo informace z formulářů na webu, týkající se zboží, způsobu realizace objednávky, reklamací, výměny či odstoupení od smlouvy nebo náš dotaz na spokojenost se zaslaným zbožím (4b)

 • Základní analytické účely (4b)

 • Předkládání dokladů v rámci výkonu zákonných povinností a práv (4c)


 1. Pokud máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich stránkách. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, jakmile začnete stránky používat. Cookies zpracováváme pro účely zajištění lepšího provozu a analytické účely. Jestliže se sledováním cookies nesouhlasíte, jednoduše je vypněte přímo ve vašem prohlížeči.

 2. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálními rozhodování ve smyslu GDPR čl. 22

 3. Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat správce Luboš Došek a zaměstnanci přepravců (IČO 25642642, IČO 47114983 ), poskytovatelé hostingu (IČO 49522914 a IČO 68565046),.

 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 5. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu, tedy po dobu nutnou k výkonu práv a povinností a uplatnění nároků vyplývající za smluvního vztahu mezi vámi a správcem, nebo po dobu pro kterou existují zákonné důvody. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

 6. Vámi poskytnuté osobní údaje z poptávkových, kontaktních nebo dotazovacích formulářů budou zpracovány po dobu jednání o smlouvě, maximálně však 1 rok.

 7. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 8. Subjekty poskytující osobní údaje mají níže uvedená práva popsaná v uvedených v čl. GDPR:


 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu, doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů www.uoou.cz..


 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

  Podmínky zabezpečení osobních údajů


Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.


 


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit a-nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese obchod@ldguns.cz


 


Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018
Ochrana soukromí

Základní informace


Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících e-shopu LDguns.cz. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho e-shopu LDguns.cz..  Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků se užívají výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytují  se třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Luboš Došek LDguns jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby firmy Luboš Došek LDguns. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho E-Mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit po přihlášení v zákaznickém servisu.

Zálohování dat zákazníků

Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech (minimálně 1×denně) zálohovány z důvodů možného poškození dat.

Modifikace údajů zákazníka

Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje prostřednictvím zákaznického servisu – funkce změna evidenčních údajů.

Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší firmou Luboš Došek. Luboš Došek neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje

Firma Luboš Došek na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naší firmy, základní údaje o naší firmě , atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (shopu obchod-ldguns.cz), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 3 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazaní svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na obchod@ldguns.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Copyright © 2024 Luboš Došek LDguns. Powered by Zen Cart
LDcomputer