Strana 2

Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy.


Vrácení v zákonné lhůtě 14dní se nevztahuje na zboží zakoupené osobně na naší prodejně Mělník.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší kamenné prodejně.

Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 315 626 515) nebo na emailu: obchod@ldguns.cz.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Luboš Došek-LDguns nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník, email: obchod@ldguns.cz) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. VZOR formuláře pro odstoupení od smlouvy viz níže

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Vrácené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Obal není nutný
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má LDguns právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít LDguns s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím Shop.LDGUNS.CZ (vyberte položku Kontaktujte nás - „Reklamace”).
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře (viz níže)- odstoupení od smlouvy  a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu včetně Vašeho bankovní účtu.

O rozhodnutí využití této možnosti informujte pracovníky e-shopu telefonicky nebo e-mailem a zboží zasílejte na uvedenou adresu nebo máte možnost zboží vrátit osobně na prodejně.

 K výrobku přiložte průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií faktury a číslem bankovního účtu. 

Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu prodejny: Luboš Došek LDGUNS Nám.Karla IV 200 276 01 Mělník.


 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 8 od smluv :

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14ti dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastaráníZboží musí být originálně zabaleno s veškerým dodaným příslušenstvím, originální obal nesmí být nijak poškozen a zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv použití.

Peníze jsou zasílány pouze bankovním převodem na účet zákazníka.


Kontakt + adresa pro vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění: Luboš Došek LDguns nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník, TEL: 315626515 / 603487578


Podrobné informace naleznete také v Obchodních podmínkách.


Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy

                                                                      Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Kupující:
Jméno a příjmení ....................................
Adresa ..............................................
Telefon a email .....................................

Prodávající:
Luboš Došek LDguns, nám.Karla IV 200, 276 01 Mělník, IČ: 68576439, TEL:315626515 e-mail: obchod@ldguns.cz

Vážení,
dne ........... jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.shop.ldguns.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury)..................
Toto zboží jsem převzal(a) dne ...................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku,
rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.,
 občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)
* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)
druh zboží .................................................................
značka zboží ...............................................................
SN zboží .......................................
Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve  výši ........ Kč,
ve prospěch mého bankovního účtu č. ......................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Místo..................., dne .................

..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:  Kopie kupního dokladu
 


Copyright © 2024 Luboš Došek LDguns. Powered by Zen Cart
LDcomputer